Överenskommelse mellan Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen om 2013 års hyra klar

Överenskommelsen mellan Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen om 2013 års hyra är klar. Hyran höjs med i genomsnitt 0,8 procent. Ändringen gäller från 1 januari 2013.
Samtidigt har Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen kommit överens om ett nytt system för hyresförhandlingar med tydligare koppling till Statistiska centralbyråns konsumentprisindex, KPI, men i år med justeringar för områdespoäng.

Det hyressättningssystem som Botkyrkabyggen införde 2012 fasar in en målhyra under en femårsperiod. Målhyran tar hänsyn till lägenhetsstorlek och standard men också närhet till kommunikationer och centrum. Systemet med målhyra är kvar, men kopplas till en årlig justering som följer konsumentprisindex. Förhandlingarna med Hyresgästföreningen kommer i fortsättningen att utgå från konsumentprisindex för oktober varje år.

- Vi tycker det är rimligt att hyran följer den allmänna kostnadsutvecklingen. Det är en naturlig följd av att vi har ett nytt hyressättningssystem på plats, säger Ulf Nyqvist, VD för Botkyrkabyggen. Samtidigt står vi inför stora och omfattande renoveringar av vårt bestånd, dessa renoveringar kommer att förhandlas separat och ingå som en del i det nya hyressättningssystemet.

Överenskommelsen gäller efter det att Botkyrkabyggens styrelse godkänner den.

 

Pressmeddelande 2012-12-05


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen