Botkyrkabyggen Unesco LUCS nya kunskapspilot

Boendekraft ger hyresgästerna inflytande i det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Nu har modellen kvalificerat sig till att vara Unesco LUCS kunskapspilot.

- När hyresgäster och bostadsbolag går samman skapar det en enormt positiv kraft. De som arbetar med Boendekraft kallas för gårdsambassadörer och tillsammans med Botkyrkabyggen bidrar de till trivsel, delaktighet och ökad trygghet i våra områden, säger Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen.

Unesco LUCS kunskapspiloter ska inspirera utvecklingen av bra metoder för ökad hållbarhet. Kunskapspiloterna är mötesplatser för utbyten av goda resultat till både andra kommuner och till Unescos internationella arbete med att hantera sociala förändringar.

- Botkyrkabyggen arbetar med både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt för att bidra till FN:s globala mål. Där återfinns till exempel mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 16 Genomförande och globalt partnerskap. Där spelar Boendekraft en viktig roll, säger Chris Österlund.

Unesco LUCS verkar för att skapa hållbara platser som präglas av social jämlikhet och lika rättigheter och möjligheter för alla. Ny ledamot från och med i vår är Bo Johansson, ordförande i Botkyrkabyggen. Mer om Unesco LUCS finns att läsa här.

 Om Boendekraft:

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har gemensamt tecknat ett boinflytandeavtal om Boendekraft. Fokus i avtalet ligger på trivselskapande åtgärder och ökad delaktighet bland de boende. Avtalet reglerar inflytandet över boendemiljö, ombyggnad och upprustning av Botkyrkabyggens nuvarande och tillkommande fastighetsbestånd. Nyfiken på mer? Läs här


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen