Positiv trend i Alby och Fittja

Från 337 000 kronor per år till 350 000. Så mycket har den disponibla inkomsten ökat för hushållen i Botkyrkabyggens bostäder. Den största inkomstökningen sker i Alby. Fittja är det område där andelen förvärvsarbetande ökat mest.

Botkyrkabyggens hyresgäster i Alby har i genomsnitt fått 2 000 kronor mer per månad och hushåll att röra sig med enligt de senaste taxeringsuppgifterna för 2015 och 2016. Sett över en fyraårsperiod har andelen Albybor som har jobb ökat med tio procent.

Vi ser en mycket glädjande utveckling bland våra hyresgäster i norra Botkyrka, speciellt i Alby. Både inkomsterna och andelen som har jobb ökar mer där jämfört med genomsnittet i Botkyrkabyggens alla områden. Albyborna tjänar nu näst mest, efter Tullinge. Utvecklingen påverkar även våra planer för att förnya området och Alby centrum, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Näst största ökningen av disponibel inkomst har hushållen i Fittja fått med drygt 1 400 kronor mer per månad år 2016 jämfört med 2015. Fittja är också det område där andelen förvärvsarbetare ökat mest bland Botkyrkabyggens hushåll, från 58 procent till 61 procent. Därefter kommer Alby och Norsborg. Genomsnittet i Botkyrkabyggens alla bostäder är 65 procent.

Norra Botkyrka med Fittja, Alby och Norsborg är i en spännande förändring. Jag ser områdena som oslipade diamanter där våra hyresgästers kraft och vilja till förändring är viktiga för fortsatt positiv utveckling. Det vill vi som allmännyttigt bostadsbolag stödja, bland annat genom jobbskapande åtgärder och samarbeten med föreningar och näringsidkare, säger Chris Österlund.

Fakta:
Uppgifterna om den genomsnittliga disponibla inkomsten per hushåll baseras på taxeringsåret 2015 respektive 2016 och återfinns SCB:s Inkomst- och taxeringsregister, baserat på personer som är folkbokförda i Botkyrkabyggens fastigheter.
Disponibel inkomst är den del av inkomsten som kan användas till konsumtion och sparande. Den beräknas som summan av inkomster och transfereringar (till exempel barn- och bostadsbidrag och försörjningsstöd) minus slutlig skatt.
Andelen som förvärvsarbetar mäts i åldrarna 20–64 år. Uppgifterna hämtas från Sysselsättningsregistret.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen