Eurhonet

Botkyrkabyggen är sedan 2014 medlem i den europeiska samarbetsorganisationen Eurhonet, European Housing Network. Eurhonet är ett nätverk bestående av ett 30-tal bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Gemensamt för bostadsbolagen är att de alla är allmännyttiga. Vad som också förenar dessa företag är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan länderna beträffande lagstiftning, företagens roll på marknaden etc. Inom Eurhonet bedrivs ett antal arbetsgrupper och projekt för att lära av varandra. Där diskuteras bland annat integration, energibesparing, CSR, byggkostnader, åldrande befolkning och HR.

Europeisk deklaration om ansvarsfullt boende
Som en av medlemmarna i Eurhonet ställer sig Botkyrkabyggen bakom en europeisk deklaration om att främja och utveckla det sociala ansvaret inom bostadssektorn. Nätverket har länge verkat för ett hållbart samhälle, och ser den europeiska deklarationen om ansvarsfullt boende som ett stort framsteg i arbetet. Deklarationen innebär kortfattat att bostadsbolagen ska verka för en rättvis och etisk produktion och förvaltning av bostäder. Bostadsprojekten ska dessutom förbättra ekonomiska och sociala förhållanden i samhället. De parter som undertecknat deklarationen är bland annat överens om att sträva efter hållbara investeringar i fastighetsprojekt, främja social integration och stabilitet i samhället och säkra miljön och naturtillgångar. Det senare kan till exempel innebära energieffektiva åtgärder, grön infrastruktur och grönområden.

Läs mer

Eurhonets hemsida

Deklaration om ansvarsfullt boende


 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen