Vår strategi för en hållbar affär

Botkyrkabyggen ska vara allmännyttig i dess rätta bemärkelse: Ett bostadsbolag som utifrån flera dimensioner bidrar till en hållbar utveckling. Vår affär ska helt enkelt vara hållbar. För att förtydliga och förstärka det arbetet har Botkyrkabyggen förnyat den Allmännyttiga planen och knutit den till fler övergripande mål.

Istället för en traditionell affärsplan följer Botkyrkabyggen sedan 2017 den Allmännyttiga planen. Där förtydligas bolagets stora samhällsansvar, kombinerat med affärsmässiga principer. I förvaltning, renovering och nyproduktion ska Botkyrkabyggen arbeta för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Nyttan med vårt hållbarhetsarbete

 • Vi bidrar till en välmående planet för kommande generationer
 • Vårt arbete leder till att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman
 • Vi ökar attraktiviteten till våra bostäder och bostadsområden
 • Vi får en bättre förvaltning och ökad kontroll av fastigheterna
 • Vi får en ökad långsiktig lönsamhet och välstånd inom företaget
 • Vi skapar engagemang hos våra medarbetare

Strategi för hållbar affär

Transformation

Vi driver vår verksamhet så att den gynnar en hållbar utveckling och använder FN:s globala mål, Agenda 2030, som ledstjärna.

Vi agerar ansvarsfullt och minimerar risken för negativ påverkan. Vi ser möjligheter med att ha en hållbar affär genom de värden det skapar.

För att uppnå en hållbar affär arbetar vi med:

 • Policys och ledningens engagemang
  o Effektiv styrning
  o Systematiserad arbetsprocess
 • Processer, strategier och målsättning
  o Fastställa mål
  o Hållbarhet genom hela värdekedjan
 • Samverkan, intressentdialog och innovation
 • Uppföljning och rapportering

En hållbar affär senast år 2030

 • Ett starkt och välmående företag som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt
 • Ett starkare Botkyrkabyggen
  o Allmännyttiga
  o Lönsamma
  o Attraktiva
  o Hållbara
  o Inkluderande
  o Öppna och transparenta
 • Hållbar tillväxt och utveckling
 • Hållbarhet genom hela värdekedjan
 • Starkt förtroende från våra intressenter
 • Välmående samhälle med varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

Vårt övergripande mål

Vårt övergripande mål är att marknadsvärdet realt* ska öka från 7,7 mdkr till 9,6 mdkr (25 procent) mellan åren 2017 och 2025.

* Ett ökat marknadsvärde på fastigheterna av egen kraft som exempelvis sker genom ökat driftnetto, undantaget det som påverkar den allmänna bedömningen av värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden.

Marknadsvärdet speglar både fastigheternas vinstmarginaler och risk­exponering i form av avkastningskrav.

Med förädling av våra fastigheter skapar vi ett ökat marknadsvärde där vår hållbara affär är långsiktig, affärsmässig och hållbar för att vi ska uppnå en hållbar framtid och samtidigt erbjuda attraktiva bostäder.

Vår definition av hållbar utveckling är FN:s definition:

"Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Hållbar utveckling är inte ett statiskt tillstånd utan en förändringsprocess som går i en hållbar riktning. De tre hållbarhetsdimensionerna – ekonomisk, klimat- och miljömässig samt social hållbarhet – vävs ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv.

Ekonomisk hållbarhet, vi värnar om företagets välstånd
Vi värnar om företagets välstånd vilket betyder att vi tryggar företaget, företagets verksamhet samt vår finansiella ställning med målsättningen att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt så att vår framtid säkras. Välståndet inom företaget leder till att vi får investeringskraft i hållbar utveckling och samhällsnytta.

Klimat- och miljömässig hållbarhet, vi värnar om planeten
Handlar om att vi värnar om planeten vilket betyder att vår verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att vi minimerar vår negativa påverkan på planeten och dess naturresurser. Vi sätter fokus på att bekämpa klimatförändringen.

Social hållbarhet, vi värnar om människan
Handlar om att vi värnar om människorna vilket betyder att vi verkar för ett inkluderande och delaktigt samhälle där vi inte lämnar någon utanför och säkrar att samhället hålls samman.

Samtliga dimensioner ska balanseras, eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra.

Våra strategiska målområden

Ekonomisk hållbarhet, vi värnar om företagets välstånd

Vi sätter fokus på en hållbar affär.

Vi står inför en utmaning att renovera 8 500 lägenheter till år 2030 samt nyproducera 300 lägenheter per år från år 2030. För att klara av detta behöver vi ett affärsmannaskap som innebär att vi förädlar och optimerar fastighetsbeståndet.

Ett starkare Botkyrkabyggen

 • Vi har en hållbar tillväxt
 • Vi arbetar systematiskt med vår värdekedja för att uppnå en hållbar affär vilket inkluderar hållbar konsumtion och produktion samt riskminimering
 • Vi förbättrar ledarskaps- och medarbetarindex
 • Vi har en trygg och säker arbetsmiljö
 • Vi har en jämlik och jämställd verksamhet

Ökat fastighetsvärde

 • Förbättrat affärsmannaskap med acceleration av driftnettot
 • Cirkulär ekonomi i våra beslutsled

Värdeskapande förvaltning

 • Vi har en långsiktig och nära relation till våra hyresgäster som leder till trygghet, trivsel och ökad kundnöjdhet
 • Ökad tillvalsförsäljning

Effektivitet

 • Vi arbetar med att resurseffektivisera vår verksamhet

Klimat- och miljömässig hållbarhet, vi värnar om planeten

Vi sätter fokus på att bekämpa klimatförändringen.

Botkyrka kommuns klimatmål

 • Fossilbränslefri senast 2030
 • Klimatneutral (koldioxidutsläpp) senast 2045

Fossilfritt, vi strävar efter fossilfritt

 • Transporter
 • Egna fordon
 • Entreprenörers transporter
 • Tjänsteresor
 • Värme och el

Förnybara energikällor, innovation, samverkan för förnybara energikällor

 • Övergång till förnybar el med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040

Hållbar förvaltning inklusive nyproduktion, till- och ombyggnad

 • Vi använder livscykelanalys med hållbarhetskalkyl
 • Hushålla med resurser
 • Vi strävar efter att använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder
 • Vi energieffektiviserar våra fastigheter
 • Vi arbetar med avfallsminimering, återvinning, avfallshantering och källsortering
 • Vi värnar om och utvecklar ekosystemtjänster samt biologisk mångfald
 • Minskad vattenförbrukning och god vattenkvalitet
 • Insatser som leder till att hyresgäster kan leva mer klimat- och miljövänligt
 • Systematiskt klimat- och miljöarbete

Social hållbarhet, vi värnar om människan

Vi sätter fokus på inkludering, trygghet och barnens boendemiljö.

Inkluderande samhälle

 • Öppen, transparent och allmännyttig bostadsuthyrning i linje med SABOs riktlinjer för rimliga uthyrningsregler
 • Tillgängliga platser, bostadsområden, trapphus och bostäder
 • Insatser i syfte att avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor
 • Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet

Trygg och säker boendemiljö

 • Systematiskt arbete för att skapa trygg boendemiljö
 • Giftfritt, systematiskt minska hälso- och miljöfarliga produkter
 • Systematiskt brandskyddsarbete inklusive uppföljning som leder till att vi inte har några bränder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen