Likabehandling och jämställdhetsarbete på Botkyrkabyggen

Vi arbetar med ett omfattande värdegrundsarbete som ger personalen ökade kunskaper om mångfald och likabehandling. Vi har en utförlig likabehandlingsplan och jämställdhetsplan med aktiva åtgärder. Syftet är att likabehandlingsplanen ska fungera som en integrerad del i verksamheten för att främja lika rättigheter och möjligheter till mångfald på företaget. Detta gäller alla situationer som kan uppstå på en arbetsplats i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren samt våra hyresgäster. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid rekryteringar. Likabehandlingsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet där cheferna har ett särskilt ansvar för genomförandet. Information om likabehandlingsplanen lämnas till varje medarbetare och finns på vårt intranät. Cheferna ska ha särskild kunskap om denna plan och se till att den tillämpas inom sina respektive ansvarsområden.

Vi har arbetat aktivt med mångfaldsfrågan under en längre period. Cheferna har fått utbildningar i sitt arbetsgivaransvar enligt diskrimineringslagstiftningen och vi har haft mångfaldskonferens för hela företaget och all personal. Vi arbetar vidare med processen som bygger på att gå i värderad riktning. Vilket betyder att oavsett vilka föreställningar eller värderingar som finns i organisationen så ska vi som arbetar här agera på ett sätt som minimerar diskriminering och olika behandling av varandra och våra brukare. Vi arbetar på att kvalitetssäkra våra processer och rutiner. Vi har infört kompetensbaserade rekryteringar vilket innebär att vi säkerställer att alla rekryteringar hos oss följer en modell som baseras på kompetens. Genom att arbeta med denna modell motverkar vi risken för diskriminerade rekryteringar. Målet är att ingen arbetssökande ska diskrimineras pga. kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Att alla sökande ska ges samma möjlighet till anställning hos oss under förutsättning att kompetenskraven uppfylls. Vid varje urval till intervju ska alltid en person representera mångfalden i intervjugruppen, mångfald ger extra poäng vid bedömningen också och i platsannonsen skriver vi alltid att Botkyrkabyggen arbetar för ökad mångfald, en jämn könsfördelning av kvinnor och män i olika åldrar och med en spridning i etnisk bakgrund hos personalen. Vi prioriterar underrepresenterat kön i grupper med ojämn könsfördelning vid rekrytering.

Vi tror att med en bred mångfald i arbetsgrupper skapar vi förutsättningar för såväl kreativitet som produktivitet. Vi ska aktivt arbeta för att tillsätta arbetsgrupper, team och andra grupperingar med en så bred mångfald som möjligt. För ett framgångsrikt likabehandlings- och mångfaldsarbetet krävs att gå från ord till handling. Det krävs långsiktighet och uthållighet samt engagemang från alla i organisationen, men framförallt att ledningen står bakom och tar ansvar och ser det som en strategisk fråga. Företaget måste avsätta resurser i form av ekonomiska, personella och tid. Det kräver också att man har kunskaper om könets betydelse och mångfaldens flexibilitet. Kunskaper som får oss att förstå diskrimineringens konsekvenser och att se sambanden mellan likabehandling och arbetsgivarens attraktionskraft, lönsamhet och att skapa en hållbar utveckling. Vi ser vinsterna med att arbeta med mångfald och hur det skapar ett mervärde för våra hyresgäster och medarbetare. Vårt arbete har tydliga kopplingar till vår verksamhet, affärsplan och vision med tydliga problemformuleringar och mätbara mål som vi kan utvärdera. Vi tycker det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i förändringsprocessen och håller den levande. Vårt mål är att skapa en miljö där allas erfarenhet och kunskap tas tillvara. Det visar sig att arbetsplatser som är utbildade i att hantera olikheter och mångfald presterar flera gånger bättre jämfört med den homogena gruppen samt att de verkligt nyskapande idéerna föds genom möten som präglas av olikheter och skillnader.

Botkyrkabyggens övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. Detta gäller för alla typer av arbetsplatser, nivåer och även för lednings- och beslutsorgan. För att målsättningen ska uppnås måste vi arbeta med mätbara målsättningar och konkreta åtgärder inom skilda områden. Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung. En jämställd arbetsplats är attraktiv för både kunder och medarbetare.

Vi måste ha förmågan att se förbi normen; att se möjligheterna med att utveckla alla de människor som inte tillhör normen men som kan bidra med nya synsätt och idéer, samt förstå vad man går miste om ifall man inte gör det. Vi måste arbeta konkret med kartläggning, målbeskrivning samt planering och uppföljning. Vi måste bli medvetna om omedvetna fördomar, se nya möjligheter och ha ett vidare synsätt med syfte att anpassa sig till framtidens konkurrenskrav och nya marknader. Det finns en stark affärsnytta med att arbeta med mångfald och den positiva påverkan på verksamhetsresultatet som en mångfaldsstrategi kan ge. De handlar om att värdesätta olikheten som redan finns inom organisationen, att kunna möta framtida behov samt att bli förstahandsvalet för både leverantörer och arbetstagare. En arbetskraft med mångfald ger organisationen större tillgång till olika perspektiv och kunskap, samt större förståelse för och bättre kommunikation med potentiella och nuvarande kunder. Vi ska spegla marknaden och ha den sammansättning av medarbetare som göra att kunden känner igen sig hos medarbetarna och på så vis får vi en kundtillfredsställelse.

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen