Hållbarhetspolicy

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Förenta Nationerna

Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag i Botkyrka kommun och drivs därför med affärsmässiga principer förenat med samhällsansvar. Vi är en långsiktig och konkurrenskraftig aktör som äger, förvaltar, utvecklar och bygger hyresrätter.

Arbetet med hållbar utveckling är integrerat i hela verksamheten genom att vi skapar långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, klimat och miljömässiga och sociala dimensioner. På så sätt säkras våra möjligheter att bidra till en god samhällsutveckling.

Tre dimensioner, företagets välstånd, planeten och människorna[1]

[1] Förenta nationerna, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet

För att uppnå det behöver vi:

 • Aktivt verka för att våra medarbetare är engagerade och kompetenta samt motivera till delaktighet i vårt hållbarhetsarbete
 • Samverka med våra intressenter och utveckla ett samarbete och partnerskap som leder till hållbara och kvalitativa tjänster och produkter som stärker Botkyrkabyggen allmännyttiga åtagande
 • I dialog med våra hyresgäster skapa hållbara bostadsområden och sunda miljöer både inomhus och utomhus
 • Hushålla med resurser samt sträva efter att använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder i vår nybyggnation/ombyggnation och förvaltning
 • Kontinuerligt arbeta för att uppfylla våra mål samt följa gällande lagar och övriga bindande krav som berör vår verksamhet
 • Ledningssystemet ska ständigt förbättras för att Botkyrkabyggen kontinuerligt ska uppnå en bättre miljöprestanda och hållbarhet 

Styrdokument för hållbarhetsarbetet

 • Arbetsmiljölagen
 • Bolagsordning
 • Botkyrkabyggens allmännyttiga plan
 • Ett hållbart Botkyrka
 • FN:s Globala mål, agenda 2030
 • ISO 14001
 • Klimatstrategi för Botkyrka
 • Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
 • Ledningssystem
 • Miljöbalken
 • Program för bostadsförsörjning i Botkyrka kommun
 • RUFS 2050, Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050
 • Ägardirektiv
 • Övriga instruktioner, tillämpliga lagar och regelverk

Syftet med hållbarhetspolicyn är att ge vägledning i hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen