Våra uthyrningsregler

Innehåll

 • Grundregler
 • Förmedling

Grundregler

All uthyrning av Botkyrkabyggens bostäder, lokaler och p-platser följer god sed på hyresmarknaden och följer:

 • Diskrimineringslag (2008:567) (förbud att särbehandla pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder)
 • Botkyrkabyggens Uthyrningspolicy
 • Botkyrkabyggens Uthyrningsregler
 • Botkyrkabyggens Likabehandlingsplan
 • GDPR

Köhantering

Den grundläggande principen är att den av de kunder som anmält intresse för en aktuell lägenhet och har den längsta kötiden samt uppfyller Botkyrkabyggens krav godkänns som hyresgäst hos Botkyrkabyggen och tilldelas kontraktet. I de fall två eller flera kunder med samma kötid söker en viss lägenhet ska tidpunkten för intresseanmälan för lägenheten vara avgörande för vem som ska erbjudas bostaden. 

Ett grundläggande krav för att få bostaden är att såväl den kund som anmält intresse för lägenheten som eventuell medköande avser att bo stadigvarande i den förmedlade lägenheten. Om vi upptäcker avvikelser kring detta riskerar kunden att erbjudandet om visning dras tillbaka.

Lägenhet ska normalt annonseras på www.botkyrkabyggen.se i 3-8 dagar. Om det föreligger risk för att få hyresförluster eller det i annat fall är angeläget med en snabb förmedling kan tiden för annonsering kortas ner.

Adressändring

All post till kunden skickas till den adress som kunden uppgivit. Det är kundens ansvar att se till att det är korrekta kontaktuppgifter på intresseanmälan såsom adress, e-post samt mobilnummer.

Aktualisering av intresseanmälan

En kunds intresseanmälan förblir aktuell om kunden uppdaterar sina uppgifter två gånger per år. Med aktuell kund för bostadssökning räknas de som uppdaterat sin intresseanmälan det senaste året.

Avregistrering av kunduppgifter

En kunds uppgifter avregistreras:

 • På kundens skriftliga begäran
 • Om kunden inte varit aktiv under 1 år. Med aktiv menas att bostadssökande uppdaterar sin intresseanmälan var 6:e månad.
 • Om kunden flyttar utanför kommunen.

Avregistrerad intresseanmälan kan inte återupptas

Om en intresseanmälan avregistreras på kundens egen begäran, för att kunden flyttat utanför kommunen eller för att kunden inte varit aktiv det senaste året, kan intresseanmälan inte återupptas med bibehållen kötid. En intresseanmälan som är avregistrerad återupptas med ny kötid när kunden själv anmäler sig på nytt till bostadskön.

Medköande

En kund i bostadskön har rätt att ha en medköande. Medköande är den som kunden anger ska bo tillsammans med honom/henne.

Medköande har inte i egenskap som medköande till en kund någon egen kötid. En sökande kan endast vara medköande i en intresseanmälan och kan inte samtidigt ha en egen intresseanmälan registrerad.

Kötiden

 • Kötiden räknas från den dag registrering med kompletta obligatoriska uppgifter sker på Botkyrkabyggens hemsida
 • Sökande får 1 poäng/dag
 • Poängen är personliga och kan inte överlåtas till annan sökande
 • Det går inte att göra något för att få fler poäng än 1 poäng/dag

Förbigående, krav mm

Det är kundens ansvar att se till att alla relevanta uppgifter avseende kontaktuppgifter, inkomst, nuvarande värd etc. är aktuella när kunden anmäler intresse för en lägenhet och svarar ja efter visning av en lägenhet. Om kunden inte uppfyller Botkyrkabyggens krav ska kunden inte kallas till visning eller föreslås som hyresgäst.

Spärr mot intresseanmälan

Botkyrkabyggen spärrar en kund för intresseanmälan av lägenheter till bostadskön om:

 • Kunden eller hyresgästen erbjuds kontrakt på lägenhet. I detta fall raderas även övriga intresseanmälningar samt hyresgästen spärras under 1 år.
 • Kundens intresseanmälan är felaktig eller uppgifter är ofullständiga.
 • Kunden hoppar av kontraktsskrivningen. Spärr sätts i 12 månader. Handläggare kan korta spärrtiden efter samråd om särskilda skäl föreligger.
 • Kunden har brutit mot villkoren i kö- och förmedlingsreglerna eller lämnat oriktiga uppgifter. I detta fall spärras kunden 6 månader för intresseanmälningar. Eventuell pågående förmedling avbryts. Om handlingen bedöms som brottslig kan polisanmälan göras.

Klagomålshantering i förmedlingsärende

När ett klagomål lämnas undersöker en handläggare om förmedlingen har skett på ett korrekt sätt. Handläggaren svarar kunden och gör en notering om vad som inträffat och vad som sagts i ärendet.

Vill kunden gå vidare och få sitt ärende prövat ska detta ske skriftligt till Kundservicechef på KundCenter som svarar kunden skriftligt. Om kunden inte godtar detta svar skall kunden hänvisas att kontakta Hyresnämnden.

Förmedling

Per kategori 

Botkyrkabyggen arbetar med tre olika kategorier i sitt kösystem, boende hos Botkyrkabyggen, boende i Botkyrka kommun och övriga sökande som vill flytta till Botkyrka kommun. Med boende hos Botkyrkabyggen menas att man är kontraktsinnehavare. Med boende i Botkyrka kommun menas att man är folkbokförd i Botkyrka kommun.

Kategori 1: Kontraktsinnehavare hos Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen arbetar med en kö baserad på boendetiden. Detta innebär att boendetiden räknas från hyresgästens senaste/pågående avtal. När hyresgästen flyttar och skriver på ett kontrakt nollställs boendetiden. 

Kategori 2: Folkbokförd i Botkyrka kommun – inte kontrakt hos Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen arbetar med en kötid baserad på när man registrerade sin intresseanmälan. När den sökande har skrivit på ett hyreskontrakt nollställs poängen och ny kötid startas som baseras på boendetiden.

När kunden anmäler sig som bostadssökande får de en bekräftelse. I bekräftelsen står det att den sökande måste uppdatera sin profil var 6:e månad. När den sökande har skrivit på ett hyreskontrakt nollställs poängen.

Om kunden flyttar till annan kommun än Botkyrka kan man inte stå kvar i Botkyrkabyggens kö utan en ny intresseanmälan måste registreras hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Den gamla intresseanmälan kommer att raderas vid revision och poängen nollställs.

Kategori 3: Övriga sökande som vill flytta till Botkyrka kommun

Sökande som inte är boende i Botkyrka kommun kan söka våra lägenheter genom Bostadsförmedlingen i Stockholm som förmedlar 1/3 av Botkyrkabyggens lägenheter.

För att vi ska kunna förmedla en bostad till dig ska du uppfylla följande:

Bostadssökanden ska vara över 18 år

Avtal får tecknas med personer över 18 år. Du som 16-åring och boende i Botkyrka kommun kan dock registrera dig som sökande och börja samla poäng tills du fyllt 18 år och kan söka bostad.

Betalningsanmärkningar och beoendereferenser

Vi kontrollerar boendereferenser och om den sökande har störningar, betalningsanmärkningar och/eller någon form av skulder som ligger hos Kronofogden eller annan kravställare kan sökande inte godkännas som hyresgäst. Detta gäller även vid interna byten inom Botkyrkabyggens bestånd.

Inkomst

Som inkomst räknas: 

 • Inkomst av eget arbete (tillsvidare/visstidsanställd/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning)
 • Pension
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Studiemedel
 • A-kassa
 • Ränta på kapital, egna bankmedel och andra kapitaltillgångar
 • Taxerad inkomst för egen företagare eller motsvarande.

Dessutom räknas följande som inkomst:

 • barnbidrag
 • underhållsbidrag
 • bostadsbidrag/bostadstillägg

Försörjningsstöd räknas inte som en inkomst.

Inkomstnivå

För att godkännas för kontrakt krävs det att din inkomst står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

När hyran är betald ska du ha ett bestämt belopp kvar. För 2019 är beloppet 4923 kronor för en ensamstående vuxen och 8133 kronor för två vuxna.

För pensionärer och studerande ska beloppet som ska vara kvar efter betald hyra vara 3734 kronor för ensamstående resp. 6820 kronor för två vuxna. Särskild prövning av inkomster kan göras.

Ungdomslägenheter och KompisBo

För ungdomslägenheter och KompisBo kräver vi ingen inkomst. Vi godkänner inte skulder och/eller betalningsanmärkningar som avser hyresskulder, vare sig till AB Botkyrkabyggen eller annan hyresvärd.

Tillsvidareanställd

Styrkt inkomst via anställning med anställningsintyg samt de 3 senaste lönespecifikationerna.

Kontroll av det företag som har utfärdat arbetsgivarintyget kan göras avseende skatteuppbörd, antal anställda, löneutbetalningar mm.

Eget företag (enskild firma) skall ha bedrivit aktiv verksamhet i minst ett år

Visstidsanställd/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning

Styrkt inkomst med anställningsintyg samt de 3 senaste lönespecifikationerna

Aktivitetsersättning eller sjukersättning (förtidspension)

Utbetalning från försäkringskassan

Aktivitetsstöd

Beslut på utbetalning från arbetsförmedlingen

Pension eller äldreförsörjningsstöd

Utbetalning från pensioner

Bostadstillägg för pensionärer

Uppvisa papper på beslut 

Bostadsbidrag för ensamstående föräldrar

Uppvisa papper på beslut

Underhållsstöd för ensamstående föräldrar

Uppvisa papper på beslut

Studiemedel, man ska vara berättigad till CSN-stöd för heltidsstudier

 • Gymnasium och eftergymnasiala studier som högskola, yrkeshögskola, KY/YH-utbildningar och universitet.
 • Uppvisande av studieintyg för heltidsstudier

Föräldraledig

 • Styrker ordinarie inkomst (t.ex. anställning)
 • Utbetalning från försäkringskassan

A-kassa

 • Vid visstidsanställning/vikariat/tillfälligt arbete/provanställning/projektanställning ska medlemskap i A-kassa styrkas
 • Vid arbetslöshet ska det finnas minst 150 kvarvarande dagar att få utbetalda

Styrka inkomst vid erbjudande om visning

När sökande får ett erbjudande om visning måste alla intyg vara klara för att skicka in till Botkyrkabyggen. Intyg kan laddas upp i PDF- eller JPG-format på Mina sidor. Har kunden inte inkommit med sina intyg senast vid sista svarsdag för visningserbjudandet så kommer inget erbjudande om bostadsavtal att lämnas.

Övrigt

Delta på visningen av bostaden

Det är obligatoriskt att delta vid visningen av bostaden innan den sökande kan tacka ja. Vid nej-svar behöver sökande inte vara med på visning.

Max antal personer boende inom en bostad, barn inräknat

 • 1 ROK                    Max 3 personer
 • 2 ROK                    Max 4 personer
 • 3 ROK                    Max 6 personer
 • 4 ROK                    Max 8 personer
 • 5 ROK                    Max 10 personer
 • KompisBo              Max 2 personer

Undantag kan dock göras:

 • Undantag får göras för föräldrar med många barn
 • Vid mycket stora lägenheter får en bedömning ske från fall till fall

Hyresgaranti

Om den bostadssökande inte riktigt uppfyller kraven för att få en lägenhet hos oss men har en tillräcklig inkomst, kan den sökande ansöka om att få en kommunal hyresgaranti genom Botkyrka Kommun.

Folkbokföring och annat kring boendet

 • För att bostaden ska anses användas för permanent boende ska hyresgästen ska ha sitt huvudsakliga boende tillgodosett i bostaden hos Botkyrkabyggen samt vara folkbokförd på adressen.
 • Om kunden innehar ett bostadsavtal med annan hyresvärd måste kopia på uppsägning visas innan kontraktsskrivning kan ske.
 • Om kunden innehar annat permanent boende såsom villa, bostadsrätt eller radhus måste kopia på försäljningsuppdrag från mäklare uppvisas innan kontraktsskrivning. Kunden måste inom sex månader ifrån när hyresavtalet börjar gälla, uppvisa intyg på att villa, bostadsrätt eller radhus är sålt eller överlåtet. Om intyg på försäljning inte har uppvisats säger Botkyrkabyggen upp hyresavtalet då förutsättningen för hyresavtalet inte har uppfyllts.
 • Det är inte tillåtet att inneha flera bostadsavtal med Botkyrkabyggen inom äktenskap mellan make/maka, sambo/partner. Vid skilsmässa måste kopia på inbetald stämplingsavgift uppvisas och/eller bodelning innan kontraktsskrivning. Om dom på skilsmässa och/eller intyg om bodelning inte har uppvisats inom sex månader ifrån hyresavtalets början, säger Botkyrkabyggen upp hyresavtalet då förutsättningen för hyresavtalet inte har uppfyllts.
 • Vid överlåtelse av hyreskontrakt kommer den som avstår sin del av hyresavtalet inte kunna söka ny lägenhet innan överlåtelsen träder i kraft. Vid överlåtelse av hyreskontrakt nollställs poängen för den hyresgäst som avstår sin del i kontraktet. Ett kontrakt kan inte bli två.
 • En ansökan om andrahandsuthyrning kan endast godkännas om skälet är beaktansvärt, att hyresgästen har skött sina hyror och inte har några störningar samt att ett avtal mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen har undertecknats på KundCenter. Vårt godkännande för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsade och måste kunna styrkas med intyg.

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen