Våra betydande miljöaspekter

De aktiviteter inom Botkyrkabyggen som påverkar eller riskerar att påverka den yttre miljön, naturresursförbrukningen eller människors hälsa och säkerhet på ett eller annat sätt kallas miljöaspekter.

Det är de mest betydande miljöaspekterna som vi i första hand ska arbeta med för att minska vår miljöbelastning.

Botkyrkabyggens betydande miljöaspekter:

  • Avfallshantering avseende restavfall för hushåll
  • Energiförbrukning avseende koldioxidutsläpp från uppvärmning
  • Tjänsteresor med personbil avseende resursförbrukning och koldioxidutsläpp
  • Drivmedel med avseende på resursförbrukning för bensin och diesel samt koldioxidutsläpp (diesel)
  • Antal bilar/Antal miljöklassade bilar (Andel miljöklassade fordon uppgår till 54 %)
  • Påverkan på hyresgäst med avseende på energiförbrukning och avfallshantering

Botkyrkabyggens betydande nödlägesrisker:

  • Risk för brand - vanligaste orsaken till brand är spis
  • Riskbedömning av byggnadsprojekt
  • Risker kopplade till asbesthantering - handlar om personalens kunskap om asbest och var asbest kan förekomma i fastigheterna så att asbest inte hanteras på fel sätt

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen