Våra värderingar

Värdegrund

Vår värdegrund är de värderingar som ligger till grund för vår verksamhet och är något som genomsyrar all vår verksamhet. Vi utgår ifrån alla människors lika värde och jämställdhet.

Som ledare och medarbetare lever vi upp till våra värderingar:

  • Tydlighet handlar om att vi står upp för och följer våra beslut
  • Respekt handlar om att vi värdesätter alla människors lika värde
  • Tillit handlar om att vi tror på våra förmågor
  • Stolthet handlar om att vi är stolta över det arbete som vi utför  
  • Glädje handlar om att vi tar vårt ansvar för en god arbetsmiljö

Vi vill uppfattas som nära, engagerade och pålitliga

Våra ledord anger hur vi som anställda vill att våra kunder, ägare och intressenter ska uppfatta oss:

  • Nära handlar om samverkan och tillgänglighet
  • Engagerade handlar om att vi bygger relationer, är lyhörda och visar att vi bryr oss
  • Pålitliga handlar om förhållningssätt och att skapa förtroende

Jämställdhet och likabehandling

Botkyrkabyggens övergripande målsättning är att jämställd­hets­arbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. Detta gäller för alla typer av arbetsplatser, nivåer och även för lednings- och beslutsorgan.

För att målsättningen ska uppnås måste vi arbeta med mätbara målsättningar och konkreta åtgärder inom skilda områden. Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung. En jämställd arbetsplats är attraktiv för både kunder och medarbetare.

Botkyrkabyggen ska vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ömsesidig respekt och en inkluderande arbetsmiljö. Målsättningen är att alla medarbetare och kunder ska känna sig trygga i vår miljö och bli behandlade utifrån lika villkor. Medarbetare ska känna att deras arbetsinsatser är betydelsefulla och att de har ett ansvar för att medverka till att skapa goda arbetsförhållanden och en inkluderande arbetsmiljö.

Botkyrkabyggen har en likabehandlingsplan som ska främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka förekomsten av diskriminering. Detta gäller alla situationer som kan uppstå på en arbetsplats i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren samt mot kunder när det gäller tillhandahållande av bostäder. Likabehandlingsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all verksamhet inom Botkyrkabyggen där cheferna har ett särskilt ansvar för genomförandet. En förutsättning för detta är att såväl chefer som medarbetare har kunskaper inom området.

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen