Vårt uppdrag

En hållbar affär

Vår affärsidé är att bidra till bostadsförsörjningen i Botkyrka kommun och tillhandahålla ett allmännyttigt och varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera alla. Vår affär bygger på affärsmässiga principer med ett samhällsansvar. Vi är en långsiktig, affärsmässig och konkurrenskraftig aktör som äger, förvaltar, utvecklar och bygger hyresrätter. Därigenom bidrar vi till tillväxt i Botkyrka kommun.
Vi erbjuder hyresrätter med valmöjligheter för alla och bereder hyres­gäster möjligheter till boendeinflytande.

En hållbar affär för oss betyder att vi är ett starkt företag som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med stort förtroende från våra intressenter. Vi strävar efter hållbarhet genom hela värdekedjan med tillväxt och utveckling.

Pil med bostäder

Vår vision

"Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla"

Vår vision beskriver vårt framtida tillstånd där vi i samverkan med våra intressenter skapar en hållbar affär där vi värnar om företagets välstånd, planeten och människorna. Detta leder till en hållbar framtid.

Bolagsordning

Bolagsordningen innehåller samlad information om vad aktiebolaget Botkyrkabyggen ska göra och hur det ska styras. Av bolagsordningen framgår bland annat att:

"Botkyrkabyggen och styrelsen skall ha sitt säte i Botkyrka kommun och har till föremål för sin verksamhet att inom Botkyrka kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter eller tomt­rätter med bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar."

Botkyrkabyggen ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsföretag och lyder under lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879). Bolaget ska drivas i allmännyttigt syfte, enligt affärsmässiga principer och bereda sina hyresgäster möjligheter till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Uppdraget är att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla. Verksamheten förvaltar huvudsakligen fastigheter med bostäder som upplåts med hyresrätt.

Det övergripande allmännyttiga syftet är att främja bostadsförsörjningen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov. Det vill säga inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan att även tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera alla.

I det allmännyttiga syfte som ett kommunalt bostadsföretag har ingår även ett samhällsansvar. Det handlar om ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen.

Affärsmässiga principer innebär att vi alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, med hänsyn till att bolaget ska vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden som verkar inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor.

Ägardirektiv

Botkyrka kommun äger Botkyrkabyggen och har tagit fram ägardirektiv för bolaget.

"Ägarens avsikt är att långsiktigt vara företrädd på kommunens bostadsmarknad genom Botkyrkabyggen och bolaget ska tillsammans med olika berörda intressenter aktivt arbeta för att kommunen ska vara ett attraktivt boendealternativ i Stockholmsregionen."

Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för en långsiktig stabilitet. Våra ekonomiska riktlinjer innebär krav på en direktavkastning om minst 3,5 % och soliditeten får inte understiga 25 % av bolagets marknadsvärde.

Övriga riktlinjer är:

 • Tillhandahålla bra och prisvärda bostäder i välskötta fastigheter och bostadsområden
 • Medverka aktivt i kommunens stadsutvecklingsarbete  
 • I samverkan med kommunen motverka segregation och främja god gemenskap och trygghet
 • Successivt öka bostadsbyggandet och från år 2020 ska nyproduktionen ligga på omkring 300 bostäder per år
 • I samband med bolagets omfattande förnyelsebehov ska bolaget i samspel med kommunen kontinuerligt uppdatera upprustnings- och förnyelsestrategier

De mål, strategier och policys som kommunfullmäktige antagit, liksom andra regler och riktlinjer inom kommunkoncernen, gäller i tillämpliga delar som komplement till dessa ägardirektiv för bolaget.

Kommunfullmäktige har antagit policy och riktlinjer för kommunala bolag (KS/2018:157). Policy för kommunala bolag syftar till att tydliggöra Botkyrka kommuns roll som ägare i förhållande till de kommunala bolagen och tillse att styrning och kontroll fyller såväl kommunallagens samt medborgarnas krav på att kommunen bedriver en effektiv och samhällsnyttig verksamhet oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. I policyn förtydligas ansvarsrollerna mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagsstyrelsen samt den verkställande direktören.

I all sin verksamhet ska bolaget eftersträva en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling, i enlighet med utgångspunkterna i ”Ett Hållbart Botkyrka”.

Hus i diagram

Bostadsförsörjning i Botkyrka kommun

Botkyrka kommuns program för bostadsförsörjning lägger fast de politiska riktlinjerna för hur boendet i Botkyrka ska utvecklas. Den omfattar inriktningen för en hållbar bostadsförsörjning med riktlinjer för bostadsförsörjning som tar sikte på nybyggnation, renovering och förnyelse.

Riktlinjer för Botkyrkabyggen
Vi ska värna hyresrätten som boendeform. En bred hyresbostadsmarknad – med god tillgång till olika typer av bostäder av hög kvalitet och till rimliga priser – är viktigt för en väl fungerande arbetsmarknad och minskade klyftor i samhället.

Ett starkt kommunalt bostadsföretag är en tillgång för Botkyrkaborna och ett nödvändigt verktyg för en hållbar bostadspolitik. Botkyrkabyggen ska vara en aktiv aktör som utöver effektiv förvaltning också bidrar till utvecklingen av befintliga bostäder och bostadsområden samt står för nyproduktion som bidrar till att möta behoven av fler bostäder. Botkyrkabyggen ska vara en aktiv aktör för att öka standarden på boende för Botkyrkas medborgare.

Alla riktlinjer för boendeplanering gäller för såväl Botkyrkabyggen som andra, till exempel var och hur nybyggnation ska ske. I programmet finns även riktlinjer specifikt för Botkyrkabyggen.

 • Botkyrkabyggen ska renovera och modernisera sitt bostadsbestånd
 • Botkyrkabyggen ska skapa större variation i beståndet
 • Botkyrkabyggen ska vid upprustning skapa energisnålare hus
 • Botkyrkabyggen ska vid nybyggnation prioritera ungdomslägenheter och boenden för äldre
 • Botkyrkabyggen ska bidra till mer blandade upplåtelseformer genom fler hyresrätter i områden där de är få
 • Botkyrkabyggens hyror ska täcka kostnaderna
 • Botkyrkabyggen behöver bidra till att få fram kommunkontrakt


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen